Login
Close
Inloggen

Blogs / Actueel

Lees hier het laatste nieuws uit de installatiebranche. Sneller op de hoogte zijn? Volg Bureau OpAan op LinkedIn

Blog 19/7/21: Regels zorgen voor kwaliteit?

De bouw en de installatiebranche vernieuwen voortdurend. Nieuwe wetten dragen zorg voor kwaliteit en duurzaamheid. Maar hebben procedures en gespecialiseerde kennis automatisch een beter product tot gevolg? Het begrip ‘kwaliteit’ is vooral door de Japanners vorm gegeven. Hun kleuren-tv’s hadden nauwelijks onderhoud nodig en met een sterk geautomatiseerde autoproductie veroverden zij de wereldmarkt. Japan dacht bewust na over kwaliteit. Kan het bouw- en installatieproces door wetten, regels, procedures en werkinstructies ook leiden tot kwalitatief bouwen zonder fouten? Net als in de autoproductie? En wat doe je dan als je te maken krijgt met CO2, PFAS, nieuwe wetten, verzet uit de buurt enz? Als je daar niet op kunt reageren, kun je niet bouwen. De procedures worden dan belangrijker dan de wensen van de klant. Bij het bouwen van Amsterdam was er geen bouwbesluit, geen inbreng van stedenbouwkundigen, planologen, welstand enz. Toch vinden velen die binnenstad beter gelukt dan bijvoorbeeld het centrum van Almere of een Vinex-wijk die via vele regels tot stand is gebracht. Leiden nieuwe middelen, wetten en regels tot een beter product? Het is een interessante discussie die de installatiebranche extra aantrekkelijk maakt.

Blog 1/7/21: Wijkaanpak ivm gasloos

Het Klimaatakkoord, een streng CO2-beleid en uiteindelijk een aardgasloos Nederland. Veel informatie en regels komen van de overheid. Maar wat vraagt het van bewoners? Wat moet er gebeuren om aardgasvrije wijken mogelijk te maken? 
Uit TNO-onderzoek blijkt nu al dat het betrekken van de bewoners (eigenaren en huurders) voor een groot deel het succes bepaalt. Te vaak worden beslissingen over hun hoofden genomen. Het gaat niet alleen om technologische oplossingen, maar om de combinatie van technologie en menselijk gedrag. De vraag is of en hoe bewoners zijn te beïnvloeden om de overstap naar andere energie te maken. Uit TNO-interviews blijkt er grote behoefte aan objectieve cijfers. Bewoners voelen zich vaak overrompeld door het besluit van hun gemeente of energiebedrijf de wijk op termijn gasvrij te gaan maken. TNO wil alle partijen met feiten ondersteunen voor het maken van de juiste keuzes. In diverse projecten voor gemeenten en de Rijksoverheid wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor aardgasloze verwarming en welke gevolgen dit heeft. Via wetenschappelijke methoden kunnen partijen gefundeerde beslissingen nemen en gebruik maken van energiemodellen om bepaalde situaties door te rekenen. Is jouw huis al aardgasvrij?

Blog 8/6/21: Contracten

Over o.a. de BENG (energie) en de WKB (kwaliteit) heb ik al eens gepost. Het is nieuwe wetgeving voor de (utiliteits) bouw en deze termen komen regelmatig voorbij. Maar in de toekomst veranderen ook de contractvormen. In de nabije toekomst moeten de bouw- en installatiebranche sterk veranderen. Zij krijgen te maken met innovatie, industrialisatie, duurzaamheid, een circulaire bouweconomie, nieuwe wetgeving en nieuwe contractvormen. In die nieuwe contractvormen neemt de traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering af, waardoor bepaalde risico's in toenemende mate van de opdrachtgever naar de aannemer verschuiven. Denk dan aan het vergunningsrisico. De aannemer moet voortaan voor de aanvraag van de vergunningen zorgen en kan aansprakelijk voor vertraging worden gesteld. Ook het ondergrondrisico (wat zit er onder de grond, moet er worden gesaneerd?) ligt in de toekomst bij de aannemer. Deze nieuwe contractvormen vragen ook weer om specifieke juridische kennis en om contract- en risicomanagement, wat deels kostprijsverhogend werkt. Tegelijk maakt deze ontwikkeling de (utiliteits) bouw, en dus ook de installatiebranche, superinteressant en levert het banen en werk op, waarin je veel werkplezier ervaart.

Blog 18/5/21: Gamechangers

De installatiebranche moet aan de bak. Klanten krijgen talloze mogelijkheden. Pas op voor de game changers! Booking.com is een game changer, omdat de macht bij het boeken van hotelkamers is verschoven van reisbureaus naar Booking.com. Omdat alles digitaal verloopt, is Booking.com eigenaar van veel gegevens en kent zij de klant daardoor steeds beter. Maar de installateur is uit beeld. Op de vraag “Waar bent u van plan een warmtepomp of zonnepanelen te kopen?” antwoordde slechts 38% “Bij mijn vaste installateur”. Informatie halen mensen vooral uit het internet, 66%. Slechts 14% noemt de eigen installateur als informatiebron en 22% bekijkt websites van installatiebedrijven. Game changers veranderen de wereld. Zo levert IKEA domotica en zonnepanelen. Energiemaatschappijen komen in hun strijd om de klant steeds vaker met producten die op het pad van installateurs liggen. Grenzen vervagen, ook voor de installatiebranche. Stel dat een grote partij online en offline wil combineren voor de bouwmarkten in Nederland, voor de markt voor verduurzaming. Wat zijn dan de gevolgen voor installateurs?
Het betekent in ieder geval dat er in de installatiebranche nog grote uitdagingen te vinden zijn. En heel veel werkplezier!

Blog 15/4/21: Groene gevel

Een tuin op een plat dak, dat ken je. Maar een gevel die helemaal groen is? Het is de toekomst. In 2025 is een op de vijf nieuwe gevels groen, stelt Onno Dwars van Ballast Nedam. Hij zegt dit op CobouwNL. Voordelen zijn volgens hem dat een groene gevel de lucht zuivert, de omgevingstemperatuur tempert en de biodiversiteit laat toenemen. Groene gevels worden populairder dan groene daken, omdat deze knuffelbaar en zichtbaarder zijn dan sedumdaken. Daarbij komt dat groene daken met zonnepanelen concurreren en groene gevels niet.In Delft is de eerste groene gevel een feit. Er werd een groot aantal huizen gerealiseerd, waarvan negen met een onderscheidende architectuur. Voor een woning kwam de architect met het idee een volledig groene gevel te realiseren. Ondanks de meerprijs van 20.000 euro, werd het huis als eerste verkocht. De gevel bestaat uit panelen met elk 30 plantjes en een geautomatiseerd irrigatiesysteem. Het groen zorgt ervoor dat de woning het hele jaar door groen oogt en dat het binnen langer koel blijft. De onderhoudskosten zijn echter aanzienlijk, maar ook goedkopere groene gevels zijn volop in ontwikkeling!

 

Blog 1/4/21: Van het gas af

“We gaan van het gas af.” Dat lijkt geen discussiepunt meer. Maar is elektriciteit wel het enige alternatief voor aardgas? Een andere oplossing is… waterstof! Aardgas door waterstof vervangen. Waarom zou je dat doen? Dat antwoord is gemakkelijk. Als je aardgas verbrandt, komen er warmte, water en koolstofdioxide (CO2) vrij. En die CO2 willen we niet meer. Als je waterstof verbrandt, ontstaan er warmte en (alleen!) water (H2O). Waterstof verbranden is dus erg klimaatvriendelijk. Maar kan dit zomaar? Inmiddels staat vast dat het bestaande aardgasleidingnet voor het transport van waterstof kan worden gebruikt. Maar er dient er aan de installaties nog wel wat te gebeuren, omdat waterstof andere verbrandingseigenschappen heeft. Op basis van die eigenschappen zijn er nu ook al aangepaste cv-ketels en waterstofmeters ontwikkeld, gecertificeerd en op de markt gebracht. En eind 2020 is netbeheerder Stedin met een project gestart, waarbij het aardgasverwarmingssysteem van 14 woningen geschikt wordt gemaakt voor waterstof. Hiermee wordt onderzocht wat een dergelijke ombouw eigenlijk inhoudt, qua kosten, complexiteit, wet- en regelgeving enz. Mooie ontwikkelingen, in de installatiebranche!

 

Blog 22/3/21: Circulair bouwen

Naast het klimaatakkoord zijn er andere belangrijke ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving. Circulair bouwen is zo’n ontwikkeling waarvoor eind 2020 een uitvoeringsprogramma is gepresenteerd. “Circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten,” zo meldt de website van Circulaire Bouw Economie. Allerlei partijen hebben afspraken gemaakt en werken samen binnen het Uitvoeringsprogramma CBE. De ambitie is om de gehele gebouwde omgeving vóór 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Het Uitvoeringsprogramma CBE is in 2018 gestart en de looptijd is 2019-2023. De ministeries van BZK (Bouw) en I&W (GWW) zijn verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten. Voor een circulaire bouweconomie is goede samenwerking tussen overheid, markt en wetenschap nodig. Helaas is er nog onvoldoende vraag en aanbod, zijn financiers huiverig voor innovatierisico’s en zijn nieuw beleid en aanpassingen van wet- en regelgeving nodig om barrières weg te nemen. Heeft circulair bouwen de toekomst?

Blog 11/3/21: Techniekbranche

Wat brengt de toekomst de techniek en de installatiebranche? Best veel, vind ik zelf. Vergeet niet, veel van onze economische ontwikkeling is en blijft afhankelijk van deze sectoren. Meer dan ooit staan energie, duurzaamheid en werk op de agenda van de overheid. 
-We gaan toe naar een wereld met herbruikbare grondstoffen en materialen, stelt Techniek Nederland. Het kabinet investeert daarom 40 miljoen euro in de circulaire economie, tussen 2021 en 2024.
-We gaan versneld werk naar voren halen en dat is kans om de economie aan te jagen en de werkzaamheden in de infrasector op peil te houden.
-De lokale infrastructuur wordt aangepakt met 777 miljoen aan extra geld voor gemeenten.
-Het elektriciteitsnetwerk moet worden aangepakt. Het groeiende gebrek aan capaciteit kan de energietransitie afremmen.
-De hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit door bedrijven en consumenten neemt snel toe. Die groei willen we vasthouden en verder aanjagen.
Techniek Nederland constateert ook dat het verduurzamen van eigen woningen en corporatiewoningen aantrekkelijker moet worden. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig.
Kortom, heel veel kansen op alle niveaus in de installatiebranche. Kansen voor jou?

Blog 2/3/21: Ventilatie is een must

Na testen, testen, testen is het nu ventileer, ventileer, ventileer! Ventileren staat dankzij corona bovenaan de agenda en is voor 2021 een duidelijke trend in de installatiebranche. De overheid gaat honderden miljoenen euro’s uittrekken voor scholen. Maar deze konden pas vanaf 1 januari een beroep doen op het budget, waardoor ook de installatiebranche nog moest wachten op nieuwe opdrachten. Ook kantoren en zorginstellingen investeren in 2021 in nieuwe systemen, net als de thuiswerkers. Was ventilatie eerst onbelangrijk, nu denken meer en meer mensen na over ventilatie. De ventilatietechniek innoveert. Gebouwen en huizen zullen per ruimte gaan ventileren in plaats van centraal. En in de nieuwbouw wordt al volop gewerkt met koelen en verwarmen middels ventilatielucht. In 2021 komt er naast BENG ook wetgeving waarbij bouwers van nieuwbouwwoningen moeten aantonen dat hun woning bestand is tegen oververhitting. Het gebruik van ventilatielucht staat daarbij centraal. Superslim is ook de toepassing waarbij energie uit ventilatielucht wordt gehaald om als warmtebron voor de warmtepomp te dienen. De installatiebranche innoveert voortdurend. Veel mensen halen er hun werkplezier uit!

Blog 18/2/21: Ziekenhuis de hoogte in

Het Erasmus MC in Rotterdam gaat de komende 25 jaar ingrijpend verbouwen en vernieuwen. Bijna de helft van de gebouwen gaat op de schop en zij gaan de lucht in! Het gemiddeld aantal bouwlagen op de campus stijgt van vijf naar elf. Voor de bouw- en installatiebranche een enorme uitdaging. Bij de plannen spelen tot nu toe twee belangrijke zaken. De locatie is een van de dichtstbebouwde gebieden van Nederland en op de grond is geen ruimte meer voor uitbreiding. Met alle nieuwbouw stijgt de floor space index (die de mate van gestapelde bebouwing weergeeft) van 3,5 naar 5! Ook de coronapandemie heeft invloed. Voor de 14.500 medewerkers zijn minder vierkante meters nodig. Kantoormedewerkers hebben laten zien dat ze heel goed kunnen thuiswerken en daardoor kan het ziekenhuis op de omvang van de ruimte in de gebouwen besparen. Tot 2045 wordt er gewerkt. Op korte termijn worden de gebouwen voor medisch onderwijs en vaardigheidstrainingen uitgebreid. De upgrade van de hoge researchtoren is het tweede gigaproject. De renovatie van het Sophia Kinderziekenhuis is het derde opvallende project. Veel vernieuwing op het gebied van verduurzaming, circulariteit, bouwlogistiek en samenwerking!

Blog 26/1/21: Slimme kantoren

Slimme kantoorgebouwen worden steeds slimmer, omdat de gegevens van systemen worden gekoppeld. Ook uit dit onderwerp blijkt maar weer eens dat de installatiebranche superinteressant is. Een slim gebouw is een gebouw dat zelf veel beslist. Een simpel voorbeeld is het verwarmingssysteem. Dat heb je thuis ook. De CV gaat vanzelf aan als het te koud is en weer uit als het warm genoeg is. Een gebouw heeft heel veel systemen, zoals klimaatbeheersing, een systeem voor het regelen van het licht, een beveiligingssysteem enz. Dit zijn vaak op zichzelf staande systemen. Maar wil je een gebouw optimaal en efficiënt gebruiken, dan moet je de gegevens van die systemen koppelen. Met sensoren kun je de bezettingsgraad meten en op grond daarvan het klimaat en het licht bedienen. In ruimtes waar niemand zit, kan het licht uit. Het is ook niet nodig om in lege ruimtes de verwarming helemaal open te zetten. Je kunt zelfs op basis van gegevens je ruimtes beter indelen of ruimtes afstoten. Slimme gebouwen kunnen helpen bij onze aanpassing aan het ‘nieuwe normaal’. Dit is geen toekomstmuziek. Dit soort gebouwen bestaat al. Zo snel gaan de ontwikkelingen in de installatiebranche!

 

Gun jezelf het werk dat je echt wilt! Bureau OpAan helpt je met persoonlijke en oprechte aandacht aan een nieuwe functie.
Schrijf je in!

 

Blog 14/1/21: Kantoor aan huis

Het is een woelige tijd in de bouw en dus ook in de installatiebranche. Talloze projecten gaan niet door, maar opvallend genoeg is de bouw van kantoren aan huis enorm gestegen. De middelgrote bouwbedrijven hebben het zwaar, blijkt uit cijfers van het UWV. De kleinere echter hebben veel werk: kantoren aan huis bouwen. Je snapt, dat komt vooral door de coronapandemie, waarbij het advies thuiswerken is. Het woord ‘zoomen’ is nu al net gebruikelijk als ‘googlen’.
Dat thuiswerken bevalt zo goed, dat velen besluiten daar een structurele oplossing voor te vinden. En dus wordt er geklust. De zolderkamer wordt aangepast of de garage wordt verbouwd. Tuinhuisjes geïsoleerd. Je kunt het zo gek niet bedenken. Architecten hebben meer werk. De bouwmarkten hadden al niet te klagen. Interieurontwerpers staan te springen om iedereen te helpen. Net als belastingadviseurs, want dat kantoor aan huis heeft misschien wel fiscale voordelen! En de installatiebranche heeft er natuurlijk veel baat bij, want alle ruimtes moeten licht, warmte en gas hebben.

Blog 24/12/20: Terugblik

Heb jij de kerstlichtjes aan? Dan is het tijd om terug te kijken op het bizarre jaar 2020. Ook de bouw- en installatiebranche doet dat, bijvoorbeeld met de Top 50 van Cobouw. Op 1 staat Koninklijke BAM Groep. Wist je dat deze onderneming een omzet heeft van 7.209 miljoen euro? Het aantal medewerkers bedraagt 19.517! Het bedrijf kijkt liever niet terug op 2020, want het verkeert in zwaar weer door o.a. de stikstofproblematiek en PFAS. En natuurlijk door de coronapandemie. Heb je wel eens gehoord van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven? Het is gehuisvest in Deventer, met een omzet van 742 miljoen en 1.023 medewerkers. Hun doel is een nettowinstmarge van 5 procent en dat komt elk jaar een stapje dichterbij. ASVB boekt al zeven opeenvolgende jaren winstgroei. Op plaats 50 staat KBK, goed voor 104 miljoen euro omzet en 240 medewerkers. Het is een Volendams familiebedrijf en het heeft allerlei specialismes in huis: medizorg, brandveiligheid, bouwkundig advies enz. Kijkt terug op een goed 2020. In de talloze bouw- en installatiebedrijven werken veel mensen met heel veel plezier. Als jij terugkijkt en dat niet herkent, kan ik je helpen. Dan wordt 2021 wel een plezierig jaar!

Blog 4/12/20: Kernenergie

Een kernenergiecentrale is een ingewikkelde constructie. Kernsplitsing is een proces dat je goed moet beheren en bewaken. Dat vraagt veel van de installaties en de ingenieurs. Otto Hahn ontdekte in 1896 dat uranium radioactief is en deze ontdekking werd de basis voor de toepassing van kernenergie door middel van kernsplitsing. In Nederland is de eerste en meest bekende kerncentrale die in Dodewaard. In de jaren 70 waren er veel protesten tegen kernenergie. Velen zagen het radioactieve afval als een probleem, anderen waren bang voor een grote ontploffing of een melt down. “Is Dodewaard zo veel doden waard?” was in die periode een bekende slogan van de demonstranten. Toch zijn er nooit veel mensen omgekomen bij een kernongeluk. Want ondanks alle veiligheid zijn er ongelukken gebeurd, zoals de ontploffing van de kerncentrale in Harrisburg waar een kernsmelting plaatsvond. In 1986 de ramp in Tsjernobyl en in 2011 ontplofte na een tsunami de centrale van Fukushima. In de huidige energietransitie krijgt kernenergie langzaam maar zeker weer een plek op de agenda. Goed nieuws voor de installatiebranche. Maar of deze vorm van energie weer zo welkom is, is de vraag.

 

Blog 11/11/20: Warmtepompen

Steeds vaker worden warmtepompen gebruikt. Aanvankelijk vooral in grote gebouwen, maar nu ook in woningen en kantoren. Uiteraard speelt hierin de installatiebranche weer een belangrijke rol. Immers, al die pompen moeten volgens strenge regels worden aangelegd en altijd goed werken, 24/7. Geen probleem voor de installatiebranche! Wat doet een warmtepomp? Een warmtepomp werkt hetzelfde als een koelkast: de aanwezige warmte wordt aan de producten onttrokken en aan de achterkant aan de omgeving afgegeven. In grotere gebouwen past men dit principe toe. De warmte wordt in de zomer aan het gebouw onttrokken en in de bodem opgeslagen, waardoor het gebouw afkoelt.
In de winter wordt de warmte uit de bodem onttrokken en aan het gebouw afgegeven: het gebouw warmt op. Dit soort pompen wordt ook wel geothermische warmtepompen genoemd.
Inmiddels zijn er ook oplossingen, waarbij men een warmtepomp met een thermisch zonnepaneel combineert. Deze installaties slaan in de zomer zonnewarmte op in de bodem en halen in de winter de warmte weer op, om voor verwarmingsdoeleinden te gebruiken. Dankzij de installatiebranche zitten we er warmpjes bij.
 

Blog 6/11/20: Slim licht maakt productiever

Vorige week gingen we naar de ‘wintertijd’. Een moment waaraan altijd een discussie vooraf gaat. Terecht, want die biologische klok van ons heeft wel degelijk behoefte aan (zon) licht! 
Onlangs las ik een interessant artikel dat een directe link heeft met mijn vakgebied, de installatiebranche. Een bedrijf in de led-industrie heeft een zonlichtsysteem ontwikkeld. Ze noemen het een ‘biodynamisch zonlichtsysteem’ en het gedraagt zich als de zon. Het systeem past zijn kleur aan naarmate de dag vordert. Meer gelig in de ochtend, witter in de middag, en weer geler aan het eind van de dag. Dit leidt tot een positieve stimulering van de biologische klok. Wat heb je daaraan? Het zorgt in kantoren voor een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Mensen hebben een betere nachtrust en daardoor een hoger gevoel van welbehagen. En de praktijk? Mensen vinden het opstarten van de dag fijner, omdat het licht eerst wat geler is. Mensen kunnen zich beter concentreren. Deels stelt het licht zich automatisch in, maar je kunt het licht ook naar eigen behoefte instellen.

Blog 30/10/20: Houten windmolens, de toekomst?

Bij het bouwen van een windmolen komt heel wat installatietechniek kijken. Het is ook de wereld van ingewikkelde staalconstructies. Wist je dat het ook anders kan? Er zijn plannen om hout te gebruiken! Het Zweedse energieconcern Vattenfall denkt voor de masten voor zijn windmolenparken aan hout. Door deze hoge palen niet langer van staal of beton te maken, verwacht het bedrijf dat de uitstoot van CO2 bij de bouw van windmolens ruim een kwart daalt. Een en ander wordt onderzocht in Björkö (even buiten Göteborg) om de techniek te perfectioneren en verder op te schalen. Overal in de mastconstructie zijn sensoren aangebracht waarmee alles wordt gemonitord. Onderdelen van de mast zijn van laminaatfineer en binnenin is de toren versterkt met kolommen van kruislaaghout. De voordelen zijn dat bij gelijk gewicht deze constructie zelfs veel sterker dan staal is. En voor de productie van de stalen en betonnen masten wordt juist CO2 uitgestoten, bij bouwen met hout niet. Zoals gezegd, de CO2-reductie kan oplopen tot een kwart. Toekomstplannen zijn er genoeg, zoals de bouw van tien 150 meter hoge windturbines en concrete plannen voor in totaal 5 GW aan windenergie op land.

Blog 23/10/20: Uitvinder Warmtepomp

Wat weet jij van de Installatiebranche? Gebouwen zitten vol slimme installaties. Hier weer een bijzondere toepassing. Het principe van de moderne warmtepomp werd in 1856 door Peter von Rittinger (1811-1872) uitgevonden. Hij was bezig met experimenten bij het gebruik van latente warmte van waterdamp voor de verdamping van zoutpekel. Hij zag dat hij warmte aan waterdamp kon onttrekken. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de omgeving (bodem, lucht, water) en vervoert deze naar het verwarmingssysteem van een gebouw. Maar ook de koelkast en de airconditioning werken met hetzelfde simpele natuurkundige principe. Er is ook een ‘Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award’, de hoogste internationale driejaarlijkse onderscheiding op het gebied van airconditioning, warmtepompen en koeling. Voor uitstekende bijdragen aan de samenwerking op het gebied van onderzoek, beleidsontwikkeling en toepassingen voor energie-efficiënte warmtepomptechnologieën. Door dit soort mooie en uitdagende uitvindingen werk je met veel plezier in de installatiebranche!

Blog 16/10/20: Depot Boijmans Van Beuningen

Het is een nieuw, rond en spiegelend gebouw en nu geopend: het Depot Boijmans Van Beuningen. Een goede projectleiding, samenwerking en overleg waren superbelangrijk! Het project startte in 2005, omdat de kleine depots van Museum Boijmans Van Beuningen sterk waren verouderd. Het project is een goed voorbeeld van een unieke publiek-private samenwerking tussen mensen van de gemeente Rotterdam, van het museum, van Stichting De Verre Bergen en al het projectmanagement vanuit de installatietechniek en de bouw. Je ziet, het werk binnen de installatiebranche speelt zich (dus) ook op die hoge niveaus af. Depot Boijmans Van Beuningen is het eerste depot ter wereld dat toegang biedt tot een complete collectie zónder tussenkomst van een conservator. Het depot is 39,5 meter hoog en wordt in Rotterdam ‘de pot’ genoemd. Het gebouw is ontworpen door architectenbureau MVRDV. De dynamiek van het depot is anders dan die van het museum. In ‘de pot’ kan het publiek zelf grasduinen in 151.000 kunstobjecten! Er is veel informatie en er zijn interessante en leuke films over dit project. Geniet! https://lnkd.in/draxyeF http://www.boymans.nl

Blog 9/10/20: Kolen en aardgas

We gaan van het gas af en alles wordt groen! “Belachelijk,” vinden velen. “Het moet!” roepen anderen. Eenzelfde soort discussie vond in de jaren 60 plaats. In die jaren protesteerde de kolenhandel krachtig tegen de komst van aardgas. Hij vreesde dat vele banen verloren zouden gaan. De branche probeerde zelfs via een STER-spot het tij te keren, maar binnen vijf jaar had 80% van Nederland een gasaansluiting! Wie kent hem nog? De robuuste kolenkachel in de woonkamer met de kolenkit ernaast. Met steenkool als brandstof, opgeslagen in de schuur, en heel veel vieze roet in huis. De rook bevatte koolstofdioxide en het zeer giftige koolstofmonoxide. De overheid en de oliebedrijven hadden haast, want de kernenergie werd een serieuze concurrent.
Opvallend is de overeenkomst met onze tijd. Hoewel de huidige energietransitie over vele tientallen jaren wordt uitgesmeerd, staat ook opnieuw kernenergie op de stoep. Zonder de discussie over het kernafvalprobleem.
Welke gasinstallatie heb jij in huis of warm jij jezelf al op via een elektrische bron?  STER-spotje: “Het is maar goed dat de ene helft van Nederland nog op kolen stookt. Dan kan de andere helft zich tenminste komen warmen.” https://lnkd.in/d82b_VU

 

Gun jezelf het werk dat je echt wilt! Bureau OpAan helpt je met persoonlijke en oprechte aandacht aan een nieuwe functie.
Schrijf je in!

 

Blog 2/10/20: Klimaatakkoord

Praat jij ook vaak mee over het Klimaatakkoord? Natuurlijk! Maar heb jij het ooit gelezen? Weet je wat erin staat over bijvoorbeeld de utiliteitsbouw en installaties? Het Klimaatakkoord is van 28 juni 2019 en inmiddels weten we dat de daarin vastgestelde doelen alweer ter discussie staan. Dat doel is (was) dat we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is alles. Maar daar moeten we wel wat voor doen! Werken aan afspraken over de inrichting van wijken, dorpen en steden en over installaties die de gebouwen duurzaam maken. Werken aan kostenreducties bij de aanleg van warmtenetten, bij het aanbrengen van isolatie of de installatie van warmtepompen enz. De installatiebranche speelt een belangrijke rol. De uitstoot van gebouwen (kantoren, winkels enz) moet in 2030 3,4 Mton CO2-reductie halen! We moeten ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzamen en de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw moet in 2030 met 1 Mton extra worden teruggebracht. Er komt een ‘energieprestatie van gebouwen’ (NTA8800, uitgedrukt in kWh/m2/jaar), die leidt tot CO2-arme utiliteitsbouw in 2050! Het is veel informatie en ook ingewikkeld. Snap jij het nog? Lees en praat nog beter mee: klimaatakkoord.nl.
Copyright © 2021 Bureau OpAan   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Algemene voorwaarden
Bureau OpAan gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close