Login
Close
Inloggen

Algemene voorwaarden Werving & Selectie
Bureau OpAan - Werkplezierbemiddelaar

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 59506040

Artikel 1 Algemeen

1.1 Bureau OpAan is gevestigd aan de Schepen van Durenlaan 3, 5673 BJ te Nuenen. Bureau OpAan richt zich breed op werving en selectie van personeel, advies, interim-management, trainingen, opleidingen, en overige HR-vraagstukken. Indien gewenst draagt Bureau OpAan tevens zorg voor psychologische en capaciteitentests van kandidaten.

Artikel 2 Toepasselijkheid en algemene bepalingen

2.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bureau OpAan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel afwijkende algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor Bureau OpAan slechts bindend indien en voor zover Bureau OpAan zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. De onderhavige algemene voorwaarden blijven voor het overige van kracht.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten. Indien deze algemene voorwaarden worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden alsdan in plaats van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts partieel zijn en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

2.4 De wederpartij geeft Bureau OpAan bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan derden, niet zijnde in dienst van Bureau OpAan, indien Bureau OpAan dit wenselijk acht.

2.5 De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Bureau OpAan worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Bureau OpAan in de relatie met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover de wederpartij. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening en retournering door de wederpartij van een door Bureau OpAan gestuurde overeenkomst, dan wel op het moment dat Bureau OpAan feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de opdracht.

3.2 Samenwerkingsvoorstellen door Bureau OpAan zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod en zolang Bureau OpAan niet een van de wederpartij afkomstige ondertekende bevestiging heeft ontvangen, dan wel stilzwijgend indien het samenwerkingsvoorstel niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd, dan wel geen ondertekende overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel gestelde termijn retour is ontvangen.

3.3 Bij schriftelijke bevestiging van een werving- en selectieopdracht door Bureau OpAan geldt de inhoud van deze werving- en selectieopdracht als de inhoud van de overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.

Artikel 4 Exclusiviteit

4.1 Het is de opdrachtgever, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten Bureau OpAan om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die Bureau OpAan bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen. Indien in strijd met het hier bepaalde een overeenkomst tot stand komt, heeft Bureau OpAan recht op een vergoeding, zoals omschreven in de (raam)overeenkomst en/of de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Bureau OpAan spant zich in om de opdracht met zorg uit te voeren, waarbij de dienstverlening zich uitdrukkelijk alleen richt tot de wederpartij. Bureau OpAan staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 De wederpartij is gehouden alle door Bureau OpAan verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Bureau OpAan.

Artikel 6 Honoraria/ vergoedingen en facturering

6.1 De wederpartij is voor de door Bureau OpAan te verrichten dienstverlening een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de (raam)overeenkomst en/of de opdracht.

6.2 Bureau OpAan is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij de overeengekomen vergoeding aan te passen. Prijsstijgingen zullen aan de wederpartij worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en) en in ieder geval jaarlijks per 1 januari.

6.3 Door de wederpartij verlangde aanvullende werkzaamheden, anders dan de werkzaamheden die vooraf zijn omschreven in de opdracht, worden slechts op basis van nacalculatie geleverd. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of (raam)overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

6.4 Vergoedingen zijn allen exclusief omzetbelasting.

6.5 Facturen worden achteraf aan de wederpartij toegestuurd, met uitzondering van de eerste (startfee)factuur, die vooraf wordt verzonden, tenminste indien en voor zover zulks en voor het bedrag dat ter gelegenheid van de opdracht is overeengekomen.

6.6 Bezwaren tegen de juistheid van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Bureau OpAan te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de wederpartij zijn rechten verloren.

6.7 Indien de wederpartij de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. De wederpartij is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling van facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle betalingen dienen te geschieden op een door Bureau OpAan aan te wijzen rekening. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

7.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

7.3 De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 8 Rente

8.1 Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. Deze rente bedraagt 1.5% (anderhalf procent) per maand.

8.2 De wederpartij is in verzuim na verloop van de in artikel 8 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijving daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

Artikel 9 Kosten

9.1 Indien Bureau OpAan genoodzaakt is het incasso van haar vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, zowel eisende als verwerende, voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 125,- (honderdvijfentwintig euro) vermeerderd met de omzetbelasting.

9.2 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van den oudst openstaande postenrente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij de dien aanzien anders.

Artikel 10 Tijd

10.1 De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Bureau OpAan niet in verzuim. Evenmin heeft de wederpartij alsdan recht op vergoeding van door haar geleden schade.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Een werving- en selectieopdracht/overeenkomst kan door Bureau OpAan worden ontbonden indien de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat Bureau OpAan geen geschikte kandidaten kan voorstellen. Eveneens kan een werving- en selectieopdracht/overeenkomst door Bureau OpAan worden ontbonden als de functie-eisen door de wederpartij hangende de duur van de werving- en selectieopdracht en/of -overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt. Indien deze ontbindingsgronden zich voordoen dan is de wederpartij aan Bureau OpAan 50% van het overeengekomen (mogelijk globaal geschatte) honorarium verschuldigd.

11.2 De wederpartij is gerechtigd de werving- en selectieopdracht/overeenkomst te ontbinden indien daartoe bedrijfseconomische of organisatorische redenen bestaan. In zodanig geval dient de wederpartij Bureau OpAan onder opgave van die redenen en onder toezending van bewijsstukken waaruit die redenen blijken, te berichten dat op die gronden wordt ontbonden. Ontbinding in dit geval is voor Bureau OpAan aanleiding het overeengekomen honorarium te beperken tot het zenden van een declaratie voor de door Bureau OpAan bestede uren, die maximaal tweederde van het vooraf opgegeven honorarium zal belopen met een minimum echter gelijk aan de hoogte van de gezonden voorschotnota. Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt in alle gevallen door middel van het zenden van een aangetekende brief met handtekening.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht aan de zijde van Bureau OpAan wordt de uitvoering van de opdracht en/ of overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Bureau OpAan om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een door Bureau OpAan te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

12.2 Als overmacht gelden o.a.: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat Bureau OpAan verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid/ Vertrouwelijkheid gegevens

13.1 Zowel bij toerekenbare als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Bureau OpAan voor enige andere schade dan directe schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Het gestelde in lid 1 lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van Bureau OpAan of van het leidinggevend personeel van Bureau OpAan, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt wordt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag terzake een kandidaat.

13.3 De wederpartij vrijwaart Bureau OpAan voor elke aanspraak van derden. Indien Bureau OpAan ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Bureau OpAan in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Bureau OpAan voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de wederpartij recht van regres.

13.4 Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de wederpartij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Bureau OpAan ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in opdracht genoemde opdracht is geëindigd.

13.5 De wederpartij is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Bureau OpAan sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten van kandidaten (en de daarbij ontstane gevolgschade) die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

13.6 Bureau OpAan is uit al haar verplichting ontslagen nadat een kandidaat een aanbod heeft geaccepteerd of indien de opdrachtgever besluit te de opdracht te annuleren zoals beschreven in artikel 11.2.

13.7 De door Bureau OpAan aan de wederpartij beschikbaar gestelde informatie is uiterst vertrouwelijk en persoonlijk. De wederpartij dient derhalve uiterst discreet met de verstrekte informatie om te gaan en kennisgeving van de informatie aan derden dient te worden beperkt tot die mensen die direct betrokken zijn bij Bureau OpAan. Gegevens, zowel mondeling als schriftelijk, worden niet vrijgegeven aan anderen tenzij de betrokken persoon/personen of Bureau OpAan daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kandidaat of Bureau OpAan, is het niet toegestaan referenties van de kandidaat na te trekken.

13.8 Bureau OpAan is, tenzij zij een wettelijke beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over de wederpartij die verkregen is tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door de wederpartij als zodanig is aangeduid.

13.9 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door Bureau OpAan aan de wederpartij verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten en/of werknemers, of kopieën hiervan, na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan Bureau OpAan of te worden vernietigd.

13.10 De wederpartij en Bureau OpAan zijn gehouden kandidaatgegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wet- en regelgeving. De wederpartij verlangt geen gegevens van Bureau OpAan die Bureau OpAan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De wederpartij is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Bureau OpAan aan hem verstrekte gegevens.

13.11 Wanneer de procedure tussen de Bureau OpAan en een kandidaat wordt beëindigd door plaatsing, afwijzing of dergelijke zal Bureau OpAan de persoonsgegevens die zij heeft verwerkt maximaal 24 maanden na beëindiging procedure bewaren in haar database m.u.v. schriftelijk akkoord van de kandidaat.

13.12 Alle gegevens van een kandidaat die door Bureau OpAan worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die een kandidaat aan Bureau OpAan verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

13.13 Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Bureau OpAan is het op maat kunnen leveren van informatie/diensten aan samenwerkingspartners en kandidaten.

Artikel 14 Indiensttreding kandidaten

14.1 Indien een door Bureau OpAan geïntroduceerde kandidaat binnen twee jaar na introductie bij de wederpartij of een aan de wederpartij gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten gedurende bepaalde/ beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/ of opdracht(en), dan is de wederpartij het tussen de wederpartij en Bureau OpAan overeengekomen honorarium verschuldigd.

14.2 Indien van een, door Bureau OpAan bij de wederpartij geïntroduceerde kandidaat, de proeftijd niet wordt verlengd en dit is aantoonbaar aan de kandidaat te wijten, dan zal Bureau OpAan de werving- en selectieopdracht éénmalig herhalen voor een periode van 3 maanden. De eventuele startfee en de eerste factuur blijven geldend. De 2e factuur wordt verrekend met de fee voor de nieuwe kandidaat.

14.3 Indien een door Bureau OpAan bij de wederpartij geïntroduceerde kandidaat zijn of haar arbeidsovereenkomst binnen 3 maanden na het aangaan daarvan eenzijdig beëindigd, zal Bureau OpAan de werving- en selectieopdracht éénmaal kosteloos, met uitzondering van advertentie, reis- en verblijfskosten, herhalen. Deze regeling is alleen van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruik is gemaakt van het ‘no cure, no pay’ principe met aanbetaling van de startfee. Richtlijn hierbij is de startdatum welke vermeld staat in de ondertekende arbeidsovereenkomst.

14.4 Indien de wederpartij met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.

14.5 Indien de wederpartij de opdracht invult op basis van een van een parttimefunctie wordt het honorarium berekend op basis van het salaris dat zou gelden bij een voltijds aanstelling.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten tussen Bureau OpAan en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 16 Bevoegde rechter

16.1 Alle geschillen welke tussen Bureau OpAan en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘sHertogenbosch, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.

Copyright © 2024 Bureau OpAan   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Algemene voorwaarden
Bureau OpAan gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close